Microsoft Excel algajatele

Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus
Õppekavarühm: Arvutikasutus
Õppekava koostamise alus: puudub
 
 
Eesmärk ja õpiväljundid
Eesmärk: anda baasteadmised ja oskused programmi kasutades Microsoft Excel.
 
ÕPIVÄLJUNDID:
 • Oskab iseseisvalt andmeid tabelisse sisestada
 • Oskab iseseisvalt töötada valemitega tabelis
 • Oskab iseseisvalt kasutada tabelite, diagrammide sissejuhatust
 • Töötab iseseisvalt tabelitega
Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
SIHTGRUPP: Koolitus on mõeldud inimestele, kes oma igapäevases töös kasutavad Microsoft Excel tarkvara paketist erinevaid tööriistu ning soovivad olla produktiivsed oma töös. Koolituse käigus näidatakse nippe ja trikke, millega saab oma tööd tõsiselt parendada, kiirendada ja mugavamaks muuta.
ÕPPE ALUSTAMISE TINGIMUSED: põhiharidus
 
Õppe kogumaht, selle struktuur, õppekeskkond ja õppevahendid
ÕPPE KOGUMAHT: 20 akadeemilist tundi, millest 16 on auditoorne õpe ja 4 tundi praktiiline õpe. Kursus on ehitatud loengute vormis koos praktiliste ülesannetega.
ÕPPEKESKKOND JA ÕPPEVAHENDID: Õppimise teoreetiline osa toimub Mittetulundusühing Ärikool auditooriumites Vilmsi 47, Tallinn. Liikumispuudega inimistel on ligipääs piiratud. Õppetöö läbiviimiseks keskuses on olemas sooja ja hea valgustusega õppeklassid. Avarad õpperuumid võimaldavad õppida mugavalt. Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, arvuti, tahvel jm). Koolitusruumid (sh õppetehnika, õppevahendid) vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.
 
NB! Koroonakriisi ajal koolitused toimuvad ka veebikeskkonnas reaalajas.
 
Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja – materjal
ÕPPEPROTSESS: Auditoorne ja praktiline õpe toimib vastavalt tunniplaanile koolitaja juhendamisel. Auditoorne ja praktiline õpe toimib vastavalt tunniplaanile koolitaja juhendamisel. Auditoorse õppe meetodid: loengud, praktilised tööd, diskussioonid, rühmatööd. Ettevõtte praktika sooritatakse reaalses töökeskkonnas. Kõik vajalikud õppematerjalid antakse osalejatele tasuta koolituskeskuse poolt.
 
ÕPPE SISU:
 
Esimene moodul: Tutvustus. Töö vihikuga. Andmete sisestamine.
Programmi kasutajaliides: riba, paneelid, grupid, ikoonid
File paneel, kiirviidete paneel Quick Access Toolbar
Dokumendi struktuur: töövihik, tööleht. Operatsioonid töölehtedega: loomine, kasutamine, teisaldamine, kopeerimine, ümber nimetamine
Töölehe elemendid: lahter, veerg, rida. Lahtri koordinaadid ja nimi
Andmete sisestamine, lahtri redigeerimine, andmete formaadi ja tüübi valik
Sisu puhastamine, formaadi eemaldamine
Lahtrite automaatne täitmine andmetega
 • progressioonid: aritmeetiline ja geomeetriline
 • nimekirjad: sisse ehitatud ja kasutaja tehtud
Praktiline töö, õpitud materjali kasutamise oskus
 
Teine moodul: Arvutuste alused
Töö valemitega
 • Loomine, redigeerimine, kopeerimine
 • Erinevate viidete kasutamine: suhtelised, absoluutsed, otsesed
 • Nimelised lahtrid valemites
 • Peamised sisse ehitatud funktsioonid: SUM, IF, AVERAGE, MAX, MIN
 • Vead valemites: analüüs, korrigeerimine
Praktiline töö, õpitud materjali kasutamise oskus
 
Kolmas moodul: Sissejuhatus tabelitesse. Diagrammid.
Lahtrite vormindamine (arvude formaat, piirid, taust, teksti joondamine)
Tinglik vormindus (conditional formatting)
Vorminduse kopeerimine ja eemaldamine
Lahtrite kommenteerimine
Diagrammid:
 • Loomine, tüübi valik
 • Seadistamine (stiil, elemendid)
 • Redigeerimine ja eemaldamine
Praktiline töö, õpitud materjali kasutamise oskus
 
Neljas moodul: Töö tabelitega
Tabelite loomine andmetest
Sorteerimine, andmete filtreerimine
Vaate fikseerimine
Printimine
 • Tiitel ja jalus (header, footer)
 • Lehekülje seadistamine
 • Prindiala seadistamine
 • Tabelite ning diagrammide printimine
Praktiline töö, õpitud materjali kasutamise oskus
 
Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused
Lõpueksamile on lubatud õppijad, kes on saavutanud kursuse õpiväljundid ning osalenud vähemalt 75% kursuse mahust. Lõpueksam loetakse sooritatuks, kui õppija on andnud õiged vastused vähemalt 60% lõpueksamis esitatud küsimustele ning demonstreerinud praktilisi oskusi.
Väljastatavad dokumendid
Kui õppija on saavutanud õppekava õpiväljundid ning neid on koolituse käigus hinnatud (lõpueksam), väljastatakse õppijatele koolituse lõppedes tunnistus.
Kui õpiväljundid on saavutatud osaliselt väljastatakse osalejatele tõend. Samuti väljastatakse tõend läbitud tundide kohta, kui osaleja katkestas mingil põhjusel koolituse, kuid oli osalenud vähemalt 50% auditoorsest õppest.
Koolitaja kvalifikatsioon Kõrgharidus, töökogemus õpetatavas valdkonnas
Lektor Anton Truljov
Lisateenused “Pargi & reisi“parkla Torupilli Selveri juures. Tingimustega võib tutvuda siin
Hind: 800€ + KM 
 
  
Add to Wishlist
Kestus: 20 tundi

REGISTREERIMINE:

Nimi*
Hidden
Hidden
DD slash MM slash YYYY
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.