Küberturvalisuse koolitus

Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus
Õppekavarühm: Juhtimine ja haldus
Õppekava koostamise alus: puudub
Eesmärk ja õpiväljundid
Eesmärk: anda ettevõtte töötajatele ning keskastme juhtidele baasteave infoturbest ja küberturvalisest.
ÕPIVÄLJUNDID:
Mõistab küberturvalisuse rolli väärtusloomes
Analüüsib oma tööprotsesse ning äri- või teenusmudelit küberturvalisuse aspektist johtudes
Arvestab organisatsiooni, toote või teenuse strateegiat ja teekarti luues saab arvestada küberturvalisuse väljakutsetega
Oskab kaitsta oma privaatsust, isikuandmeid ja digitaalselt identiteeti
Omab teadmised küberhügieenist
Oskab turvaliselt käsitleda ning kaitsta oma klientide andmeid
Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
SIHTGRUPP: töötajad ja keskastme juhid, kes hoolivad oma ettevõtte andmete ning klientide turvalisuse eest
ÕPPE ALUSTAMISE TINGIMUSED: keskharidus
Õppe kogumaht, selle struktuur, õppekeskkond ja õppevahendid
ÕPPE KOGUMAHT: 20 akadeemilist tundi, millest 15 on auditoorne ja praktiline töö, 8 iseseisev töö. Kursus on ehitatud loengute vormis koos praktiliste ülesannetega.
ÕPPEKESKKOND JA ÕPPEVAHENDID: Õppimise teoreetiline osa toimub ÄRIKOOL MTÜ auditooriumites Vilmsi 47, Tallinn. Liikumispuudega inimistel on ligipääs piiratud. Õppetöö läbiviimiseks keskuses on olemas sooja ja hea valgustusega õppeklassid. Avarad õpperuumid võimaldavad õppida mugavalt. Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, arvuti, tahvel jm). Koolitusruumid (sh õppetehnika, õppevahendid) vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.

NB! Koroonakriisi ajal koolitused toimuvad ka veebikeskkonnas reaalajas.

Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja – materjal
ÕPPEPROTSESS: Auditoorne ja praktiline õpe toimib vastavalt tunniplaanile koolitaja juhendamisel. Auditoorne ja praktiline õpe toimib vastavalt tunniplaanile koolitaja juhendamisel. Auditoorse õppe meetodid: loengud, praktilised tööd, diskussioonid, rühmatööd. Ettevõtte praktika sooritatakse reaalses töökeskkonnas. Kõik vajalikud õppematerjalid antakse osalejatele tasuta koolituskeskuse poolt.

ÕPPE SISU:

 1. Infovara kaitsmise olulisus
 2. E-kirjadega kaasnevad ohud ning petuskeemid
 3. Küberohud ja turvameetmed
 4. Erinevad autentimise vahendid ja võimalused (paroolid, ID-kaart, mobiil-ID, biomeetria)
 5. Kaheastmeline autentimine
 6. Krüptimine
 7. Paroolide loomine, haldamine ja nende nõuded
 8. Pahavara tuvastamine, ennetamine, vältimine
 9. Küberturbe poliitika organisatsiooni strateedia osana
 10. Töö-, äri- ja teenusprotsesside analüüs küberturbe seisukohast
 11. Nõuded ja eesmärkide seadmine IT meeskonnale ja parteritele (ISO027001)

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused
Lõpueksamile on lubatud õppijad, kes on saavutanud kursuse õpiväljundid ning osalenud vähemalt 75% kursuse mahust. Lõpueksam loetakse sooritatuks, kui õppija on andnud õiged vastused vähemalt 60% lõpueksamis esitatud küsimustele ning demonstreerinud praktilisi oskusi.
Väljastatavad dokumendid
Kui õppija on saavutanud õppekava õpiväljundid ning neid on koolituse käigus hinnatud (lõpueksam), väljastatakse õppijatele koolituse lõppedes tunnistus.
Kui õpiväljundid on saavutatud osaliselt väljastatakse osalejatele tõend. Samuti väljastatakse tõend läbitud tundide kohta, kui osaleja katkestas mingil põhjusel koolituse, kuid oli osalenud vähemalt 50% auditoorsest õppest.
Koolitaja kvalifikatsioon Kõrgharidus, töökogemus õpetatavas valdkonnas
Lektor Anton Truljov
Hind: 600€ + KM

Add to Wishlist
Kestus: 20

REGISTREERIMINE:

Nimi*
Hidden
Hidden
DD slash MM slash YYYY
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.