Kiirgusohutuse koolitus kiirgustöötajale

Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus
ÕPPEKAVARÜHM: Töötervishoid ja –kaitse
ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS: Keskkonnaministri määrus nr 57 (24.11.2016) “Kiirgustöötaja ja kiirgusohutuse spetsialisti kiirgusohutusalase koolitamise nõuded”.

Eesmärk ja õpitulemused
EESMÄRK: Töölised, kellel nõutakse esmast või täiendõppe kiirgusohutus alast koolitus vastavalt Keskkonnamäärusele № 57 (24.11.2020).
ÕPITULEMUSED:
Koolituse lõpuks õppija:
– Omab teadmesiga ioniseeriva kiirguse olemust ja selle vastasmõju ainega ja inimkehaga;
– Teab kiirguse mõõtmise põhimõtteid;
– Tunneb kiirgusseadusandlust;
– Tunneb kiirgusohutuse aluseid, doosi optimeerimise printsiipe, kiirguskaitsevahendeid

Sihtrühm: Kiirgustöötajad, kes puutuvad igapäevases töös kokku ioniseeriva, tööstuskiirgusega.

Õppe maht, õppe ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid
ÕPPE KOGUMAHT: 8-tunnine põhikursus.
ÕPPIMISE STRUKTUUR: Kursus on üles ehitatud loengute vormis, mille põhjal arutatakse olukordade lahendusi. Loengutele on lisatud huvitavaid näiteid ja videoid praktikast.
ÕPPEKESKKOND JA ÕPPEVAHEDID: Õppimise teoreetiline osa toimub Mittetulundusühing Ärikool auditooriumites Vilmsi 47, Tallinn. Liikumispuudega inimistel on ligipääs piiratud.
Õppetöö läbiviimiseks keskuses on olemas sooja ja hea valgustusega õppeklassid. Avarad õpperuumid võimaldavad õppida mugavalt. Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, arvuti, tahvel jm). Koolitusruumid (sh õppetehnika, õppevahendid) vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.

Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja –materjalid
ÕPPEPROTSESS, MEETODID JA MATERJALID: Auditoorne ja praktiline õpe toimib vastavalt tunniplaanile koolitaja juhendamisel. Auditoorne õpe tundi meetodid: kuulamis-, lugemis-, kirjutamisülesanded, suuline vestlus, rühmatööd. Ettevõtte praktika sooritatakse reaalses töökeskkonnas. Kõik vajalikud õppematerjalid antakse osalejatele tasuta koolituse keskuse poolt.

ÕPPE SISU
 Kiirguskaitsealane seadusandlus ja kiirgusohutuse tagamine
 Ioniseeriv kiirguseolemus, kiirguse liigid ja kiirgusrisk
 Kiirguse mõõtmise põhimõtted ja mõõtühikud
 Kiirguskaitsevahendid, ohutussüsteemid ja ohumärgised
 Tegutsemine avariiolukorras
 Tegevusloa saamise kord, omaja kohustused

Nõuded õpingute lõpetamiseks:
Lõpueksam viiakse läbi testi. Lõpliku eksami juurde on lubatud õpilased, kes on omandanud eriala õppekava õpiväljundid vähemalt kui 75% kursuse maht. Lõplik eksam arvestatakse sooritanuks kui õpilane on õigesti vastanud mitte vähem kui 60% kokku eksami küsimusest ja näitas praktilised oskused.

Väljastatavad dokumendid
Kui õppija on saavutanud õppekava õpiväljundid ning neid on koolituse käigus hinnatud (lõpueksam), väljastatakse õppijatele koolituse lõppedes tunnistus.
Kui õpiväljundid on saavutatud osaliselt väljastatakse osalejatele tõend.
Samuti väljastatakse tõend läbitud tundide kohta, kui osaleja katkestas mingil põhjusel koolituse, kuid oli osalenud vähemalt 50% auditoorsest õppest.

Koolitaja kvalifikatsioon
Kõrgharidus, töökogemus õpetatavas valdkonnas
Lektorid: Jelena SHUBINA – Keskkonnaameti kiirguskaitse büroo peaspetsialistina.
Allar POLT – kiirgusseire peaspetsialist

Lisateenused
Parkimine Pargi & reisi Torupilli Selveri juures. Tingimustega saab tutvuda siin.
Hind: 149 + KM

Add to Wishlist
Kestus: 8 tundi

REGISTREERIMINE:

Nimi*
Hidden
Hidden
DD slash MM slash YYYY
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.