Kelner

Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus
ÕPPEKAVARÜHM: Teenindus, Isikuteenindus, Majutamine ja toitlustamine
ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUSED: Kutsestandardid, Kelner tase 4

Eesmärk ja õpiväljundid
EESMÄRK: Kursuse lõpetanu tunneb põhjalikult restoraniteenindust ja etiketti, oskab pakkuda lahendusi ka ootamatutes olukordades ja teenindada erineva kultuuri- ning keeletaustaga kliente.

ÕPIVÄLJUNDID:

 • valmistab ette teenindusprotsessi, seades valmis serveerimiseks vajalikud vahendid;
 • võtab vastu kliendid, esitleb tooteid ja teenuseid, nõustab kliente ning võtab vastu tellimusi;
 • valmistab jooke ning serveerib toite ja jooke;
 • suhtleb klientidega sõbralikult ja lähtuvalt heast tavast;
 • vastutab teenindusprotsessi toimimise eest, töötab meeskonnas.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
SIHTGRUPP: Tunnid on mõeldud nii algajatele, kellel ei ole oskusi kelnerina, kui ka neile kuulajatele, kes soovivad laiendada või täiendada oma teadmisi.
ÕPPE ALUSTAMISE TINGIMUSED: põhiharidus ja tervisetõend

Õppe maht, õppe ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid
ÕPPE KOGUMAHT JA ÜLESEHITUS: 160 akadeemilist tundi, millest 130 tundi on auditoorne töö ja praktika, 30 tundi iseseisev töö. Kursus on üles ehitatud aktiivloengute vormis koos praktiliste ülesannetega.
ÕPPEKESKKOND JA ÕPPEVAHENDID: Õppimise teoreetiline osa toimub ÄRIKOOL MTÜ auditooriumites Vilmsi 47, Tallinn. Liikumispuudega inimistel on ligipääs piiratud. Õppetöö läbiviimiseks keskuses on olemas sooja ja hea valgustusega õppeklassid. Avarad õpperuumid võimaldavad õppida mugavalt. Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, arvuti, tahvel jm). Koolitusruumid (sh õppetehnika, õppevahendid) vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.

Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja -materjalid
ÕPPEPROTSESS:  Auditoorne ja praktiline õpe toimib vastavalt tunniplaanile koolitaja juhendamisel. Auditoorne ja praktiline õpe toimib vastavalt tunniplaanile koolitaja juhendamisel. Auditoorne õpe tundi meetodid: kuulamis-, lugemis-, kirjutamisülesanded, suuline vestlus, rühmatööd. Ettevõtte praktika sooritatakse reaalses töökeskkonnas. Kõik vajalikud õppematerjalid antakse osalejatele tasuta koolituskeskuse poolt

ÕPPE SISU

 • Toitlustusmajanduse alused;
 • Kelneri ametikoha tööülesanded. Tehniline teenindus ja müük;
 • Restorani külastajate teenindamise ettevalmistus;
 • Külastajate teenindamine, tellimuste vastuvõtmine ja laudade eelkatted;
 • Kelneri töö tehnika ja etiketi reeglid;
 • Menüü. Mõiste. Eripärad;
 • Põhiliste roogade ja jookide grupid;
 • Bankettide, konverentside ja teiste ürituste teenindamine;
 • Kutsealase terminoloogia tundmine ja kasutamine, viisakusväljendid.

Väljastatavad dokumendid
TUNNISTUS, kui õpingute lõpetamise nõuded – kirjalik test, praktilised ülesanded ja 75% õppetundides osalemine – on hindamiskriteeriumitele vastavalt täidetud.
TÕEND, kui õpitulemusi ei ole saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes auditoorsetes tundides.
Koolitaja kvalifikatsioon Töökogemus õpetatavas valdkonnas
Lektorid: Janek Villerman
Hind: 1880EUR+KM
Lisateenused: “Pargi & reisi“ parkla Torupilli Selveri juures. Tingimustega võib tutvuda siin

_______________________
Programmi viimane heakskiitmine: 25.09.2023г.
Number dokumendihaldussüsteemis: Ar/23-61

Add to Wishlist
Kestus: 160 tundi

REGISTREERIMINE:

Nimi*
Hidden
Hidden
DD slash MM slash YYYY
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.