Baarmen, tase 4

Baarmen

Koolitusprogrammi nimetus                                                     Baarmen, tase 4

Õppekava rühm                                                                           Teenindus, Isikuteenindus, Majutamine ja toitlustamine
Õppekava koostamise alus                                                       Kutsestandard, tase 4
Programmi autoriõigus (c)                                                        Programmi on välja töötanud  Ärikool MTÜ meeskond ja selle                                                                                                                        suhtes  kohaldatakse Eesti Vabariigi autoriõiguse seadust.
                                                                                                        Programmi on keelatud kopeerida, levitada või kasutada ilma kirjaliku                                                                                                          kokkuleppeta   MTÜ Ärikool  .

Eesmärk                                                                                         Koolituse eesmärk on varustada baarmenid oskustega, mis                                                                                                                           võimaldavad  neil professionaalselt toimida baarides, toitlustus- ja                                                                                                                meelelahutusteenust  pakkuvas ettevõttes, rahuldada klientide                                                                                                                     vajadusi   ning säilitada ettevõtte mainet kvaliteetse teeninduse                                                                                                                   pakkujana. Baarmeni tööks on klientide teenindamine baariletist ja                                                                                                               lauas, jookide  valmistamine, serveerimine ja müümine. Baarmeni                                                                                                                 kutse eeldab  valmisolekut töötada vahetustega, puhkepäevadel,                                                                                                                 riiklikel pühadel,  õhtusel ja öisel ajal. Töö võib olla periooditi                                                                                                                         pingeline. Töövahendid on kuumade jookide valmistamise seadmed,                                                                                                           nõudepesumasin, jäämasin, külmik, kassasüsteem, blender,                                                                                                                           baaritarvikud (šeikerid, mensuurid, lusikad jm), serveerimisvahendid                                                                                                           ja koristamisvahendid.
Õpiväljundid Koolituse läbinu:

• Valmistab ette oma töökoha vastavalt kehtestatud juhendile, varustadestöökoha tööks vajalike vahendite ja toodetega, hoiab oma töökoha korras.
• Võtab vastu ja hoiab korras tööks vajalikud kaubad ja seadmed vastavalt ettevõttes kehtestatud korrale, kontrollib kauba koguse ja kvaliteedi vastavust dokumentatsioonile
• Loob positiivse kontakti kliendiga ning tutvustab talle menüüd ja jooke, konsulteerib klienti
• Lõpetab teenindamise positiivselt, küsides kliendilt arvamust saadud toote ja teenuse kohta
• Valmistab ja pakub alkoholivabu ja alkoholiga kokteile, kohvi ja teed, kasutades vastavaid võtteid ning arvestades kliendi soove
• Puhastab seadmed ja töövahendid vastavalt juhendile.täidab enesekontrolliplaanis talle määratud ülesandeid.
Sihtrühm                                                                                                                                                                                          Täiskasvanud, kes soovivad töötada baarmenina või inimesed, kes on kaotanud varasemad oskused ja kogemused
Koolituse alustamise tingimused
1. Põhiharidus
2.Toimiv tervisetõend
Koolituse maht   (akadeemilistes tundides)                                       160 akadeemilist tundi, millest:
                                                                                                                    100 akadeemilist tundi teoreetilist õpet,
                                                                                                                      40 akadeemilist tundi praktilist õpet,
                                                                                                                      20 akadeemilist tundi iseseisvat tööd.

Teoreetiline õpe hõlmab:
loenguid, arutelusid, videomaterjalide vaatamist, olukordade modelleerimist, retseptide, tehnoloogiate ja töömeetodite õppimist.

Praktiline õpe hõlmab:
tehnikate ja tööriistadega tutvumist, kuumade ja külmade jookide valmistamise tehnoloogia jälgimist, klientide teenindamise praktika õppimist, klientide käitumise ja suhtlemise psühholoogia uurimist ning praktiliste oskuste omandamist.
Iseseisev töö hõlmab:
toitumishügieeni reeglite õppimist ja testi sooritamist, retseptide õppimist ning koduseid ülesandeid täitmist.

Õppekeskkond ja õppevahendid     Ärikool MTÜ Koolituskeskuse õpperuumid asuvad aadressil Vilmsi 47, Tallinn.
Praktilised sessioonid viiakse läbi sobivas ettevõtluskeskkonnas. Kõik kasutatavad klassiruumid vastavad tervisekaitsenõuetele, on piisavalt valgustatud ja erineva suurusega.
Klassiruumid on varustatud kaasaegsete õppevahenditega (dataprojektor, arvuti, tahvel jne). Ruumides olevaid laudu ja toole saab ümber paigutada vastavalt valitud õppemetoodikale ja vajadustele. Koolitusruumides on olemas internetiühendus, mis on osalejatele tasuta. Koolituskeskuses on abiruumid, nagu puhkeruum, garderoob, tualettruumid, paljundusruum, kuumade ja külmade jookide automaat ja toidu tellimise võimalus.
Õppimise optimeerimiseks ning üliõpilaste ja õppejõudude igapäevaseks abistamiseks on olemas õpperühm, kelle poole üliõpilased saavad oma küsimuste ja muredega kontakttundide ajal pöörduda.
Lukustusaegadel ja muudel vääramatu jõu asjaoludel võib õppetöö toimuda veebipõhises keskkonnas.
Lisaks sellele võib õppetunde pidada osaliselt ka eemalt (ZOOM) kokkuleppel õppekeskusega.
Õppesisu

Moodul 1: Kaupade käsitlemine (20 akadeemilist tundi)
– Kaupade vastuvõtmine ja säilitamine vastavalt ettevõtte reeglitele.
– Varude jälgimine ja kaupade säilivusaja kontrollimine.
– Optimaalse ostukoguse ja ajastuse määramine.

Moodul 2: Klienditeenindus ja teenuste osutamine (40 akadeemilist tundi)
– Kliendiga suhtlemise ja kontakti loomise oskused.
– Klientide tellimuste täitmine.
– Kliendiga suhtlemine ja nende vajaduste väljaselgitamine.
– Joogimenüü tutvustamine ja soovituste andmine.
– Probleemide lahendamine ja positiivne teeninduse lõpetamine.
– Kassasüsteemi kasutamine ja rahakäitlemine vastavalt ettevõtte reeglitele.

Moodul 3: Jookide valmistamine ja serveerimine (40 akadeemilist tundi)
– Alkoholivabade ja alkohoolsete jookide, kohvi ja tee valmistamise oskused.
– Jookide serveerimine klientide soovide arvestamisel.
– Tööriistade ja meetodite kasutamine jookide valmistamisel ja serveerimisel.

Moodul 4: Seadmete ja töökoha hooldamine (20 akadeemilist tundi)
– Puhastuse ja koristamise tööde planeerimine.
– Õige seadmete ja tööriistade puhastamine ja hooldamine.
– Nõudepesu ja tarvikute hooldamine.
– Seadmete kasutamine ja nende seisundi kontrollimine.
– Erinevate jäätmete eraldamine, kogumine ja kõrvaldamine (toidujäätmed, pakendid, metall, klaas jne) sorteerimiseks järgnevaks ümbertöötlemiseks, hävitamiseks või lõplikuks kõrvaldamiseks.

Moodul 5: Turvalisus ja esmaabi (10 akadeemilist tundi)
– Turvalisuse tagamine baaripiirkonnas.
– Esmaabi põhimõtted.

Moodul 6: Alkohoolsete ja kohvi- ja teetoodete tundmine (10 akadeemilist tundi)
– Alkohoolsete ja kohvi- ja teetoodete liigid.
– Joogivalik ja soovitused.
– Seaduste järgimine kogu tööprotsessi vältel (tööohutus, keskkonnakaitse, tööohutuse nõuded ja hügieeninõuded).
-Alkoholi müügi seadused, tarbijate õiguste kaitse ja muud seadused.

Moodul 7: Ettevõtte klientideeninduse standardid (10 akadeemilist tundi)
– Ettevõtte klientideeninduse standardite ja poliitika tundmine ja järgimine.
– Käitumine kriisiolukordades.

Moodul 8: Karjääri arendamine ja isiklik areng (10 akadeemilist tundi)
– Iseseisev teadmiste täiendamine.
– Osalus võistlustel.
– Mentorid ja nõustajad.
– Karjäärivõimaluste ja professionaalse arengu uurimine.
NB! Kursuse teemade õppimise järjekorda võib muuta vastavalt toitlustusettevõtte tööplaani, kus praktikat läbi viiakse.
Õppeainete järjekord võib muutuda. Teemade järjekord määratakse õppekavaga, mis antakse õppijatele enne õppeperioodi algust.
Õppemeetodid
Aktiivloeng, arutelud, praktiline õpe, juhtumianalüüs, situatsiooniülesanded, iseseisvad harjutused, probleemide lahendusülesanded, kirjalikud analüüsid.

Õppematerjalid

Õppemaks sisaldab koolitusmaterjale: retsepte, tehnoloogia kirjeldusi, videoid, toiduhügieeni reegleid ja muid materjale.
Materjalid salvestatakse elektroonilisele mälupulgale ja antakse praktikandile tasuta.
Õpilasele antakse õigus teha iseseisvalt video-, heli- ja fotomaterjale.
Soovitatav lugemine:

1. Riigiportaal Eesti.ee.;
2. Riigi Teataja seadused, riigiteataja.ee
3. “KOKTEILITAME BRIGITTEGA – GIN”, Kristo Tomingas ja Heinar Õispuu, (Kokteilid.ee),
4.Baari ja kokteili põhitõed.
Baarmenitele igal etapil.
5. More drink. Less Drunk.Dinah Sanders (Sanders & Gratz)
6.Cocktails 101: A Mixologist’s Quick Guide to Mixing, Matching, Making, and Mastering the Art of Creating Amazing Cocktails Kindle Edition.
Hindamine ehk lõpetamise tingimused
Iga teema praktilise koolituse hindamine toimub koolitaja poolt koolituse käigus numbrilise hindamise ja suulise tagasiside meetodil. Hinded kantakse sooritatud tööde eest koolituspäevikusse. Hindamissüsteem: suurepärane (5), hea (4), rahuldav (3), mitterahuldav (2). Mitterahuldava hinnangu korral peab õpilane seda kokkuleppel koolitajaga parandama.

Lõputunnistusele lubatakse õppijad, kes on osalenud vähemalt 75% kursuse mahust, saavutanud kavandatud õpiväljundid ja kellel ei ole koolituspäevikus mitterahuldavaid hindeid.

Kursuse lõpphindamine toimub paberkandjal testi vormis. Lõpptest loetakse sooritatuks, kui õpilane vastab õigesti vähemalt 60% testiküsimustest.
Väljaantud dokumendid
Kui õppija on saavutanud õppekava õpiväljundid ja läbinud hindamise, antakse õppijale pärast koolituse lõpetamist tunnistus.
Osalise saavutamise või lõpphindamise mittesooritamise korral antakse osalejatele tõend koolituse läbimise kohta.
Tundide läbimise tõend väljastatakse ka siis, kui osaleja on mingil põhjusel katkestanud koolituse, kuid osalenud vähemalt 50 % klassikoolitusest. Tunnistus väljastatakse koos osaletud tundidele vastavate andmetega.
Täiendavad teenused        “Pargi & reisi“parkla Torupilli Selveri juures. Tingimustega võib tutvuda здесь
Maksumus                           1980 EUR+KM

_______________________
Programmi viimane heakskiitmine: 16.10.2023г.
Number dokumendihaldussüsteemis: Ar/23-45

Add to Wishlist
Kestus: 160 часов

REGISTREERIMINE:

Nimi*
Hidden
Hidden
DD slash MM slash YYYY
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.