Tuletööde tuleohutusnõuded

Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus
ÕPPEKAVARÜHM: Töötervishoid ja – kaitse
ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS: Tuletööde tegemise koolitus on ette nähtud siseministri määrusega nr 38 (vastu võetud 30.08.2010) “Nõuded tuletöö tegemise koolitusele ja tuletöötunnistusele”. Määrus on kehtestatud «Tuleohutuse seaduse» § 14 lõike 4 alusel.

Eesmärk ja õpitulemused
EESMÄRK: Omandamine teadmisi ja oskusi ohutu tuletöö tegemiseks ja tulekustutite kasutamiseks tulekahju olukorras töökohal.
ÕPITULEMUSED:
• orienteerub tuletööde õiguse valdkonnas
• tunneb erinevaid liike tulekustuteid ja oskab kasutada neid,
• õigesti käitub tulekahju korral,
• hinnab tule kasutamisega seotud riske.
Sihtgrupp ja õppealustamise tingimused
Sihtgrupp: isikud, kes puutuvad igapäevaselt kokku tuletöödega
Õppealustamise tingimused: õpilane alustab õpinguid tööandja koolituse suulise või kirjaliku juhise alus

Õppe maht, õppe ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid
ÕPPE KOGUMAHT ja ülesehitus: 8-tunnine põhikursus. Kursus on üles ehitatud loengute vormis, mille põhjal arutatakse olukordade lahendusi. Loengutele on lisatud huvitavaid näiteid ja videoid praktikast.

ÕPPEKESKKOND ja ÕPPEVAHENDID: Õppimise teoreetiline osa toimib Mittetulundusühing Ärikool auditooriumites Vilmsi 47, Tallinn. Liikumispuudega inimestel on ligipääs piiratud. Õppetöö läbiviimiseks keskuses on olemas sooja ja hea valgustusega õppeklassid. Avarad õpperuumid võimaldavad õppida mugavalt. Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, arvuti, tahvel jm).
Koolitusruumid (sh õppetehnika, õppevahendid) vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.

Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja –materjalid
ÕPPEPROTSESS, MEETODID JA MATERJALID: Auditoorne ja praktiline õpe toimib vastavalt tunniplaanile koolitaja juhendamisel. Auditoorne õpe tundi meetodid: kuulamis-, lugemis-, kirjutamisülesanded, suuline vestlus, rühmatööd. Kõik vajalikud õppematerjalid antakse osalejatele tasuta koolituse keskuse poolt.

ÕPPE KIRJELDUS
1. Tuletööde tuleohutust reguleeriv seadusandlus
2. Tuletööde mõiste ja üldnõuded
• tuletöö olemus,
• tuletööga kaasnevad riskid,
• tulekahjude liigid ja nende tekkepõhjused).
3. Ohutus tuletöö tegemisel
• tuletöö teritooriumi nõuded, selle valik ja ettevalmistamine;
• kohustuslikud tingimused tuletööde tegemiseks;
• nõudmised tulekustutuse vahenditele ja materjalidele tööde läbiviimisel;
• nõuded tuletööde üle järelevalvet teostavale isikule).
4.Tuletööde tagajärjel tekkinud tulekahju kustutamise nõuded
• käitumine tulekahju korral,
• ohutusnõuded tulekahju kustutamisel,
• tulekustutusvahendite kasutamine tuletöö kohas.

Nõuded õpingute lõpetamiseks:
Lõpueksam viiakse läbi testi. Lõpliku eksami juurde on lubatud õpilased, kes on omandanud eriala õppekava õpiväljundid vähemalt kui 75% kursuse maht. Lõplik eksam arvestatakse sooritanuks kui õpilane on õigesti vastanud mitte vähem kui 60% kokku eksami küsimusest ja näitas praktilised oskused.

Väljastatavad dokumendid
Kui õppija on saavutanud õppekava õpiväljundid ning neid on koolituse käigus hinnatud (lõpueksam), väljastatakse õppijatele koolituse lõppedes Tunnistus.
Kui õpiväljundid on saavutatud osaliselt väljastatakse osalejatele tõend. Samuti väljastatakse tõend läbitud tundide kohta, kui osaleja katkestas mingil põhjusel koolituse, kuid oli osalenud vähemalt 50% auditoorsest õppest.
Koolitaja kvalifikatsioon

Kõrgharidus, töökogemus õpetatavas valdkonnas
Lektorid: Juri Jemeldjazev
Lisateenused: Parkimine “Pargi & reisi” Torupilli Selveri juures. Tingimustega võib tutvuda siin
Toimumise aeg:
Eesti keeles 08.03.2021
Vene keeles 15.03.2021
Hind: 149€ +KM

Add to Wishlist
Registreeritud: 2 students
Kestus: 6 tundi
Lectures: 0

REGISTREERIMINE:

Nimi*
Hidden
Hidden
DD slash MM slash YYYY
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.